اورژانس اجتماعی

ارائه خدمات مداخله در بحران به افراد در معرض آسيب و آسيب ديده
اورژانس اجتماعي
اين مركز با ارائه خدمات تخصصي به افرادي كه در شرايط بحراني قرار دارند توانايي و مهارت سازگاري با محيط ايشان را براي حل موفقيت آميز بحران افزايش مي‌دهد بديهي است برخورد صحيح با آسيبهاي اجتماعي و فراهم كردن زمينه پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي در افراد و بازگشت مجدد آسيب ديدگان به كانون گرم خانواده و جامعه ، حفظ و ثبات خانواده را در بر خواهد داشت .
هدف از اين مركز :
- ارائه خدمات فردي و تخصصي لازم به افراد آسيب‌ ديده اجتماعي يا در معرض آسيب‌هاي اجتماعي به منظور جلوگيري از انحراف مجدد آنان
- شناسايي كانونهاي بحران زا و اقدامات تخصصي در بحران زدائي

© کپی رایت 2011 شرکت داده پردازی سپنتا شهرکرد